ကုမၸဏီ အေၾကာင္း

Dong Peng Plastic Factory ကို ၂၀၁၁ ခုနွစ္ နို၀င္ဘာလမွာ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္း တည္ရွိရာ ေနရာမွာ အမွတ္ (၄၀)၊ က်န္စစ္သားလမ္းနွင့္ စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္းေထာင့္၊ က်န္စစ္သားရိပ္မြန္ စက္မႈဇုန္ (၂)၊ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ တြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္တြင္ စတင္ ဦးစားေပး ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ထုတ္ကုန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အိမ္တိုင္းတြင္ ေသာက္သံုးေရ ထည့္ထားေသာ 20 Liter ဘူးၾကည္ အျပာေရာင္ကို တစ္ခါသံုး အဖံုးနွင့္ စတင္ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ပါသည္။

ေစ်းကြက္တြင္ ၀ယ္ယူသူ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအရ Dong Peng Plastic Factory မွ ၂၀၁၂ အတြင္း ဗူးအေသးျဖစ္ေသာ 1 Liter, 0.6 Liter, 0.3 Liter ဗူးနွင့္ ပလပ္စတစ္က်ဴ႕မ်ားနွင့္ အဖံုးမ်ားကို ထပ္မံ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ပါသည္။

တိုးတက္လာေသာ ေစ်းကြက္နွင့္ အတူ Dong Peng Plastic Factory သည္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ အတြင္းမွာ ေရသန္႔ဗူးမ်ား သာမက ဆီဗူး၊ ေဆးဗူး၊ ဆပ္ျပာဗူး၊ အခ်ိဳရည္ဗူးစသည့္ PET ဗူးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မိမိစိတ္တိုင္းက် ဗူးအရြယ္အစားကို မႈိမ်ား အပ္နွံျပဳလုပ္ျပီး ဗူးမ်ိဳးစံုကိုလည္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။

ထုတ္လုပ္မႈ

Dong Peng Plastic Factory ထုတ္လုပ္ေသာ PET က်ဴ႕ ၊ PET ဗူးနွင့္ cap (အဖံုး) မ်ားသည္ နိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းလာေသာ Injection Moulding Machine နွင့္ Auto Blowing Machine စသည့္ စက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ ထားေသာေၾကာင့္ PET က်ဴ႕၊ PET ဗူးနွင့္ Cap (အဖံုး) မ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ ေကာင္းမြန္ျပီး ေကာ္ေစ့ကိုလည္း 100% New PET Resin (100% PET ေကာ္ေစ့အသစ္) သံုးစြဲထားျခင္းေၾကာင့္ အာမခံခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

Dong Peng Plastic Factory ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထုတ္လုပ္ေသာ PET ပလပ္စတစ္ဗူးနွင့္ ပလပ္စတစ္က်ဴ႕ မ်ားကို အရည္အေသြး ျပည့္မီ၊ ၀ယ္ယူသူနွင့္ စားသံုးသူ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Dong Peng Plastic Factory မွ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးပူးတြဲ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူၾကီးမင္းမ်ား PET ဗူး၊ PET က်ဴ႕ နွင့္ အဖံုးမ်ားကို လိုအပ္ပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို နွိပ္၍ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္း နိုင္ပါသည္။