ကုမၸဏီ အေၾကာင္း

Dong Peng Plastic Factory ကို ၂၀၁၁ ခုနွစ္ နို၀င္ဘာလမွာ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္း တည္ရွိရာ ေနရာမွာ အမွတ္ (၄၀)၊ က်န္စစ္သားလမ္းနွင့္ စိမ္းလဲ့ကန္သာလမ္းေထာင့္၊ က်န္စစ္သားရိပ္မြန္ စက္မႈဇုန္ (၂)၊ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ တြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လွ်က္ ရွိပါသည္။

အေသးစိတ္ ဖတ္ရန္

ထုတ္ကုန္မ်ား